सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
जुनार तथा सुन्तलाजात फलफूलको औंसा कीरा व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रगत कीरा नियन्त्रण कार्यक्रमका सहभागी हुन अनुदानमा प्रोटिन बेट माग गर्ने म्याद थप गरिएको सुचना। 2077-11-21 Closed !!!
लाभग्राही छनौट सुचना, चक्लाबन्दीमा पकेट र बीउ श्रोत केन्द्र 2077-10-23 Closed !!!
जुनार तथा सुन्तलाजात फलफूलको औंसा कीरा व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रगत कीरा नियन्त्रण कार्यक्रमका सहभागी हुन अनुदानमा प्रोटिन बेट माग गर्ने सुचना। 2077-10-22 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि मेसिनरी औजार उपकरण माद निवेदन
साना सिंचाई निवेदन र फर्मेट
सुन्तलाजात फलफुल खेतीमा फल कुहाउने झिंगा, चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिन्याक्स)
सुन्तलाजात फलफूलको चुसाहा मोथ–पुतलीहरु र तिनको व्यवस्थापन
वार्षिक पुस्तिका आ.व.२०७६/७७
सुन्तलाजात फलफुल खेतीमा फल कुहाउने झिंगा, चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिन्याक्स)
सुन्तलाजात फलफूलको चुसाहा मोथ–पुतलीहरु र तिनको व्यवस्थापन
वार्षिक पुस्तिका आ.व.२०७६/७७
जुनार खेती पुस्तिका
कृषि मेसिनरी औजार उपकरण माद निवेदन
साना सिंचाई निवेदन र फर्मेट
प्रोटिन बेट माग गर्ने फर्मेट
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४