सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
उन्नत प्रविधि सहित जुनार क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालनको लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको सुचना 2080-12-02 2080-12-19
बैकल्पिक लाभग्राहीहरु सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना छनौट 2080-11-10 Closed !!!
दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा 2080-10-18 Closed !!!

प्रकाशनहरु

साना सिंचाई निर्माणको लागि निवेदन फर्मेट
सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि फर्मेट
आ.ब.2080/081 का कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना माग सम्वन्धि निवेदनको फर्मेटहरु
आ व २०७९/८० को विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना माग सम्वन्धि निवेदनको फर्मेटहरु
माटो परिक्षण प्रतिवेदन (आ. व. २०७८-७९), परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिन्धुली
सुन्तलाजात फलफूलको फल कुहाउने औंसा पार्ने झिँगा, चाईनिज सिट्रस फ्लाई
सिट्रस ग्रिनिङ्ग
सुन्तलाजात फलफुल खेतीमा फल कुहाउने झिंगा, चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिन्याक्स)
सुन्तलाजात फलफूलको चुसाहा मोथ–पुतलीहरु र तिनको व्यवस्थापन
साना सिंचाई निर्माणको लागि निवेदन फर्मेट
सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि फर्मेट
आ.ब.2080/081 का कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना माग सम्वन्धि निवेदनको फर्मेटहरु
आ व २०७९/८० को विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना माग सम्वन्धि निवेदनको फर्मेटहरु
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
माटो परिक्षण प्रतिवेदन (आ. व. २०७८-७९), परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिन्धुली
बार्षिक पुस्तक २०७७.७८